Saturday 25 Jun 2016

Wynagrodzenie nauczycieli

 

KALKULATOR WYNAGRODZENIA - WYNAGRODZENIA.PL


 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tabela wynagrodzenia jest nadal aktualna (patrz poniżej - 2012 rok)


WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tabela wynagrodzenia jest nadal aktualna (patrz poniżej - 2012 rok)

Treść rozporządzenia

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2013 r.

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2013 r. Nowelizacja nie wprowadza zmian w uposażeniu tej grupy zawodowej.

 

W dniu 1 sierpnia 2013 r. MEN wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 913). Regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia. Wysokość średnich pensji ustala się na podstawie kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2013 kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2 717,59 zł. Taka wartość obowiązuje także w okresie od września do grudnia 2013 r. Zamrożenie kwoty bazowej oznacza, że zarówno średnie wynagrodzenie nauczycieli, jak i powiązane z nim wynagrodzenie zasadnicze zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym od 1 września 2012 r.

MEN, wykonując obowiązek wynikający z art. 30 ust. 5 pkt 1 KN, corocznie publikuje tabelę określającą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

W tym roku tabela minimalnych stawek wynagrodzenia jest taka sama jak w roku ubiegłym (2012).

 

Podstawa prawna: rozp. MENiS z dnia 31.01.2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).

 

 


WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2012 r1)

 


Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. (poz. 790)

 

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego
 
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
2265
 2331  2647  3109
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
 1993
 2042  2306  2707
3  Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
 1759
 1802  2024
2366 
4
Pozostałe wykształcenie
 1513
 1548  1724  2006
 
Objaśnienie:
1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Średnie wynagrodzenie (brutto) od 1 września 2012 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będzie kształtowało się na następujących poziomach (wliczane są dodatki, tzw. trzynastka i inne):

 • dla nauczyciela stażysty: 2 717,59 zł - ( netto około 1960 zł)
 • dla nauczyciela kontraktowego: 3 016,52 zł - ( netto około 2160 zł)
 • dla nauczyciela mianowanego: 3 913,33 zł - ( netto około 2800 zł)
 • dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000,37 - ( netto około 3500 zł)

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W ROKU 2011

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. 1)


Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
2182
2246
2550
2995
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
1920
1967
2222
2608
3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
1695
1736
1950
2279
4
Pozostałe wykształcenie
1458
1491
1661
1933
 

Objaśnienie:

1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Rozporządzenie MEN zostało ogłoszone


Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego
 liczone na koniec roku 2011 (art.30 ust 6 KN) powinno osiągać:

 • dla nauczyciela stażysty - 2 618 zł brutto,
 • dla nauczyciela kontraktowego - 2 906 zł brutto,
 • dla nauczyciela mianowanego - 3 770 zł brutto,
 • dla nauczyciela dyplomowanego - 4 817 zł brutto.

Do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego uwzględnia się następujące składniki:

 1. wynagrodzenia zasadniczego, 
 2. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy ( np. trzynastka), z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.
Sposób dokonywania analizy, sprawozdawczości i kontroli średnich wynagrodzeń 

 
Stosownie do zapisu art. 30a ust. 1 k.n., w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, w składnikach wskazanych w pkt 1 niniejszego opracowania, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w tychże składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, ustalonych w danym roku. Kwota różnicy, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

(**) PRZYKŁAD WYNAGRODZENIA (pełny etat)

Poziom wykształcenia Staż pracy Stopień awansu Dodatek matywacyjny Dodatek za wychowawstwo Płaca brutto Do wypłaty
mgr z przygot. pedagog. 20 dyplomowany - - 3594 zł 2570 zł
mgr z przygot. pedagog. 10 mianowany - - 2805 zł 2020 zł
mgr z przygot. pedagog. 5 kontraktowy - - 2358 zł 1709 zł
*   te dane służą organom prowadzącym do kontroli wysokości wynagrodzenia.


** powyższe przykłady pochodzą z kalkulatora 
EduForum.pl
WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W ROKU 2010

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2009/222/1755).

Nowelizacja rozporządzenia polegała na zmianie tytułu załącznika do rozporządzenia oraz tytułu tabeli B w załączniku. Podyktowana jest  koniecznością zapewnienia płynności wypłat wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

“Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. 2009 /10/58) w art. 15 ust.  2 określa dwie kwoty bazowe dla nauczycieli:
- od dnia 1 stycznia 2009 r. – w wysokości 2 177,86 zł,
- od dnia 1 września 2009 r. – w wysokości 2 286,75 zł.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674, z późn. zm.), kwotę bazową dla nauczycieli corocznie ustala się w ustawie budżetowej. Planuje się, iż w 2010 r. kwota bazowa dla nauczycieli określana w ustawie budżetowej zostanie zwiększona od dnia 1 września 2010 r. Celem niniejszej nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia do planowych zmian, w wyniku których od dnia 1 stycznia 2010 r. kwota bazowa dla nauczycieli będzie taka sama jak w dniu 1 września 2009 r., natomiast jej wzrost o 7% nastąpi z dniem 1 września 2010 r.

Ponadto, zmiana tytułu tabeli B w załączniku do rozporządzenia zapewni ciągłość wypłaty wynagrodzeń nauczycieli po dniu 31 grudnia 2009 r.”

Powołując się na art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustawą budżetową na rok 2010 z dn. 22 stycznia br.,  Zarząd Główny ZNP informuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli (brutto) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będzie wynosiło od 1 września 2010 r.:


Stażysta:  2446,82 zł
Kontraktowy:  2691,50 zł
Mianowany:  3523,42 zł
Dyplomowany:  4502,14 zł.

(na koniec roku budżetowego organy prowadzące sprawdzają, czy średnie dla poszczególnych stopnie awansu zostały osiągnięte, jeżeli nie należy naliczyć i wypłacić nauczycielom wyrównanie zgodnie z art.30 a KN)

Jednocześnie przypominamy, że środki przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela wylicza się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli (…) i 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia br.

- Podkreślam, że choć z Karty Nauczyciela wykreślono coroczność uzgadniania regulaminów, nie oznacza to wcale, że zakładowe organizacje związkowe nie mogą podjąć negocjacji dotyczących wysokości dodatków określonych w regulaminie – informuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.  – Kwestia ta jest jednoznaczna, gdy w regulaminie na rok 2009 zapisaliśmy czas jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2009 r. W przypadku braku takiego zapisu, występujemy do przewodniczącego organu stanowiącego jst z wnioskiem o renegocjacje regulaminu.

Wiceprezes ZG ZNP dodaje, że fakt, iż nowa kwota bazowa obowiązuje do 1 września 2010 r. nie oznacza wcale, że nie możemy zwiększyć wynagrodzenia w danym samorządzie już od 1 stycznia 2010 r.

źródło

PLANOWANE PŁACE ZASADNICZE OD 1 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisałarozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2010 r.

W załaczniku do rozporządzenia:

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
2039
2099
2383
2799
2
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
1794
1838
2077
2437
3
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
1584
1622
1822
2130
4
Pozostałe wykształcenie
1363
1393
1552
1807
WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W ROKU 2009


24 marca weszło w zycie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające wyskośc uposażeń nauczycieli (celowo nie piszę podwyżek). Zgodnie z literą tego dokumentu nowe płace obowiązują od 1 stycznia, czyli należy się na wyrównanie. Żeby się nam w głowach nie poprzewracało pieniądze zostały podzielone na dwie transze. Pierwsza rusza od stycznia, druga od września. Poniżej zamieszczam tebele - załączniki do rozporządzenia. Miłej lektury.

Tabela A. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
1.815
1.869
2.121
2.492
2
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
1.597
1.637
1.848
2.169
3
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
1.409
1.443
1.622
1.896
4
Pozostałe wykształcenie
1.213
1.240
1.381
1.608
Tabela B. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ( na podstawie tej tabeli będą naliczane wynagrodzenia aż do 31 sierpnia 2010 r)
Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
1.906
1.962
2.227
2.616
2
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
1.677
1.718
1.941
2.278
3
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
1.480
1.516
1.703
1.991
4
Pozostałe wykształcenie
1.274
1.302
1.450
1.689

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W ROKU 2009

Od 1 stycznia br. wchodzą w życie nowe zasady wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ustalane jest od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok (wg projektu ustawy budżetowej na 2009 r. są to dwie kwoty: od 1 stycznia br. do 31 sierpnia br. – 2177,86 zł a od 1 września br. do 31 grudnia br. - 2286,75 zł). Dotychczas średnie wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ustalane było od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty a to wynagrodzenie od kwoty bazowej. Przepisy zatem upraszczają w znaczny sposób ustalanie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Stosownie do nowych wskaźników określonych w ustawie oraz kwot bazowych wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2009 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach wynoszą (wskaźnik z ustawy x kwota bazowa):

a) Od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.:
- nauczyciel stażysta – 2178 zł;
- nauczyciel kontraktowy – 2417 zł;
- nauczyciel mianowany – 3136 zł;
- nauczyciel dyplomowany - 4007 zł

b) Od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.:
- nauczyciel stażysta – 2287 zł;
- nauczyciel kontraktowy – 2538 zł;
- nauczyciel mianowany – 3293 zł;
- nauczyciel dyplomowany - 4208 zł.

Ustalając w regulaminach wynagradzania nauczycieli wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli – stosownie do art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela – samorządy podobnie jak do tej pory powinny uwzględnić ww. kwoty średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli tak określić wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego odpowiadały co najmniej średnim ustawowym.
Jednocześnie nowelizacja znosi obowiązek corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli przez samorządy (zmiana art. 30 ust. 6 i uchylenie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela). Obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez samorządy corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30a Karty Nauczyciela), kontrolowanej przez regionalną izbę obrachunkową (art. 30b Karty Nauczyciela).

Oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego powinna:

1) W każdym roku kalendarzowym w terminie do 31 grudnia przeprowadzić analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach przez nią prowadzonych, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wynikających z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce. Przepisy nie określają sposobu, w jaki samorząd powinien przeprowadzić taka analizę a zatem kwestia ta pozostaje do indywidualnego rozstrzygnięcia na poziomie każdej jednostki samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zapisów art. 30a Karty Nauczyciela.
2) W przypadku nieosiągnięcia średnich ustawowych określić kwotę różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku kalendarzowym a średnimi wynagrodzeniami nauczycieli wynikającymi z ustawy na dany rok i średnioroczną liczbą nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (faktyczne wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli a iloczyn średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach wynikającego z ustawy i średniorocznej liczby nauczycieli na tych stopniach w danej jednostce samorządu terytorialnego).
3) Ustaloną różnicę wypłacić do dnia 31 grudnia danego roku w formie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, ustalonego proporcjonalnie do stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz z uwzględnieniem średnich kwot wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – tak aby osiągnąć średnie ustawowe na poszczególnych stopniach w danej jednostce. Oznacza to, iż w sytuacji gdy np. niedobór na wynagrodzenia nauczycieli wystąpił dla nauczycieli stażystów (nie zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia wynikające z ustawy na obszarze działania jednostki w zakresie nauczycieli stażystów) dodatek otrzyma ta grupa nauczycieli, bowiem umożliwi to osiągnięcie średniej wynikającej z ustawy na tym stopniu. W tym przypadku również przepisy pozostawiają szczegółowe rozstrzygnięcia w zakresie wysokości dodatku, sposobu jego ustalania i podziału do samodzielnej decyzji danej jednostki.
4) Sporządzić do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wdanej jednostce z uwzględnieniem kwoty ww. różnicy.
5) Przedłożyć sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia – regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu jednostki, dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Ważne!

Realizacja zadań wynikających z art.30a KN (średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2009)

 1. Informacja nt. arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie analizy wynagrodzeń nauczycieli(materiał z MEN)
 2. Słowniczek podstawowych pojęć (może być przydatny podczas wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych) - pobierz plik pdf
 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jst