Copyright 2020 - Matematyka w liceum

 

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

„Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

 b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych

„Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”

c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

„Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:

-     „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

-     „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

  •      „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
  •  „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
  •  „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

 

źródło: MEN